Jeugd

Als jij als kind of jongere zorgen of problemen hebt, lichamelijk of psychisch of sociaal, dan is het fijn als je weet waar je terecht kunt. Dat geldt ook voor ouders van kinderen en jongeren. Je kunt dan soms te maken krijgen met verschillende mensen. Het is belangrijk als er dan goed naar jou wordt geluisterd en goed wordt samengewerkt.

Binnen het samenwerkingsverband van GC-Nijkerk zijn veel zorgverleners die betrokken zijn of gespecialiseerd zijn in de zorg rond kinderen en jongeren. Denk aan de huisarts, het consultatiebureau, de jeugdarts, de kinderdiëtisten, de kinderfysiotherapeuten, de kinderpsychologen, de verloskundigen, de logopedisten, de ergotherapeuten, de cesartherapeuten, thuisbegeleiding ICARE.

We zoeken bewust ook de verbinding met anderen buiten onze eigen muren die ook veel met jeugd doen. Denk aan instellingen voor geestelijke gezondheidszorg voor jeugd, het gebiedsteam van de gemeente, het Jeugd & Jongerenwerk, Nijkerk Sportief en Gezond en het onderwijs.Minimaal twee keer in het jaar komen we daarom allemaal bij elkaar om onderwerpen samen te bespreken. We leren elkaar beter kennen zodat we ook samen kunnen optrekken om jou te helpen.

Met elkaar kijken we ook naar welke problemen er veel voorkomen in Nijkerk. Daar proberen we samen aandacht aan te geven. Voorbeelden daarvan zijn:

• overgewicht bij kinderen en jongeren.
• wachttijden voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg.
• een steeds groter wordend probleem als stress en sociale druk, onder andere door social media.

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij de gezondheidscentra Nijkerk zijn 4 mensen opgeleid om andere zorgverleners te helpen bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling en dat onderwerp ook goed onder de aandacht te brengen.

Je kunt als kind of jongere met je ouders naar een zorgverlener, maar ook alleen. Soms is dat beter of nodig. Wil je meer weten over wie moet worden geïnformeerd en toestemming worden gevraagd bij medische handelingen van jou als minderjarigen dan kun je daarover informatie vinden op de website van de KNMG:
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/rechten-minderjarigen.htm

 

Bij wie kun je terecht met welke vraag?

De huisarts is de eerste persoon waar je altijd vrij en kosteloos terecht kunt (op afspraak) met je medische vragen. Iedereen heeft een eigen huisarts. Hij of zij kan samen met je kijken wat er aan de hand is, advies of behandeling geven en als het nodig is zorgen voor een doorverwijzing naar specialistische hulp.

Bij het gebiedsteam van de gemeente kun je ook altijd vrij en kosteloos terecht. Zij zijn er voor opvoedingsvragen (4-18), ondersteuning bij gezinnen, ook als het gaat om werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning en psychische problemen. Zij werken ook nauw samen met scholen. Ook voor schoolproblemen of helpen bij schoolverzuim kun je bij hen terecht.

Het consultatiebureau (0-4) is er voor de opvoedingsvragen, het meekijken naar de ontwikkeling van het kind en vaccinaties. Ouders krijgen na de geboorte van hun baby een uitnodiging om op het consultatiebureau te komen. Dit is ook kosteloos.

De jeugdarts 4-18 is er voor het meekijken naar de ontwikkeling van het kind en werkt ook nauw samen met scholen. Jongeren worden (soms via school) uitgenodigd voor het spreekuur.

Jongerenwerkers van Jeugd en jongerenwerk Nijkerk bieden jongeren (10-18) een veilige plek om zich te ontwikkelen, ontspannen en anderen te ontmoeten en ondersteunen hen op allerlei terreinen en organiseren diverse activiteiten.

Kinderdiëtist
Sinds 2017 organiseert de kinderdiëtist bij praktijk Di-eet eenmaal in de twee weken een kinderspreekuur. Vragen rondom ondergewicht, overgewicht en allergiën komen veelvuldig voor. De kinderdiëtist wil zich verder specialiseren in kritische eters (gezond gewicht maar selectief eten) en in autisme en voeding. Het begeleiden van kinderen is zowel praten met ouders als kinderen. Dit gaat spelenderwijs met opdrachten. Praktijk Di-eet geeft ook voorlichting en er ligt een lijntje met het jongerenwerk. Voor kinderen wordt de behandeling volledig vergoed voor in ieder geval 3 uur per jaar en met aanvullende verzekering zijn er vaak ook meer mogelijkheden. De eerste afspraak is 1 uur, daarna vaker korte consulten. Ouders kunnen zich rechtstreeks melden.

Kinderpsycholoog
Alle ouders maken zich wel eens zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Indien deze zorgen langer blijven bestaan en/of het kind dreigt vast te lopen in de ontwikkeling, dan kan het inschakelen van een kinderpsycholoog uitkomst bieden. Vaak kan dit snel tot verbetering leiden. Voor kinderen (8 t/m 12 jaar) met ouders met psychiatrische problematiek (Kopp) is het mogelijk om aan te sluiten bij een Kopp-groep, waarbij wordt geleerd hoe om te gaan met het gedrag van jezelf en de ouder en wie je kan steunen in deze moeilijke situatie. Maar ook hoe de relatie kan verbeteren. De thema’s worden besproken aan de hand van video- en spelmateriaal. Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen valt onder de generalistische basis GGZ. Het eigen risico van ouders wordt niet aangesproken bij hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft uw kind een verwijsbrief van een (huis)arts of een beschikking van het gebiedsteam nodig.

Kinderfysiotherapeut
Een kinderfysiotherapeut is er voor kinderen van 0-18 jaar en kan ondersteunen in velerlei problemen in de motorische ontwikkeling en prikkelverwerking (SI). Kinderen leren en ontwikkelen spelenderwijs. Soms gaat dit proces niet vanzelf en duurt het bijvoorbeeld veel langer voordat een kind een bepaalde vaardigheid beheerst. Door middel van het oefenen van deze vaardigheden op een speelse manier en op het niveau van het kind kan de kinderfysiotherapeut helpen in het ontwikkelen van de motoriek en de zintuiglijke verwerking. Wanneer op het goede niveau ingezet wordt, heeft het kind succeservaringen, waardoor bewegen en leren weer leuk wordt! Vaak kan het kind weer zelfstandig verder ontwikkelen nadat hij/zij een steuntje in de rug heeft gekregen.

De kinderfysiotherapeut behandeld het kind, maar geeft ook adviezen en eventueel oefeningen mee voor thuis/school/opvang en er vindt overleg plaats tussen alle betrokkenen. Vaak zal de behandeling op de praktijk plaats vinden, maar er kunnen redenen zijn waarvoor een behandeling aan huis noodzakelijk is. Hiervoor is vaak wel een verwijsbrief van een arts nodig, terwijl dit voor een behandeling op de praktijk niet noodzakelijk is.

Hieronder vindt u een overzicht bij welke problemen een kinderfysiotherapeut kan helpen:

 • Zuigelingen
  Voorkeurshouding (evt. in combinatie met een afgeplatte schedel)
  Reflux
  Prematuur en/of dysmatuur
  Overstrekken
  Huilbaby
  Motorische ontwikkelingsachterstand
  Hypertonie of hypotonie (te hoge of te lage spierspanning)
  Erbse parese/obstetrische plexus brachialis laesie
  Cerebrale paresie
 • Peuter en schoolgaand kind:
  Afwijkingen in het looppatroon, zoals tenenlopers of vaak struikelen/vallen
  Motorische ontwikkelingsachterstand
  Houdingafwijkingen
  Orthopedische problemen
  Moeite met (voorbereidend) schrijven
  Spina bifida
  Pijn of moeite met gym/sporten
  Sportblessures
  Overgewicht
  Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
  Development Coordination Disorder (DCD)

Logopedist
Logopedie richt zich op de hulp bij communicatie in de breedste zin van het woord; alles wat met communiceren te maken heeft kan bij de logopedist behandeld worden. Articulatieproblemen, niet verstaanbaar spreken, stemstoornissen, achter-stand en/of stoornissen in de taalontwikkeling, afwijkend mondgedrag zoals duim-en vingerzuigen staan bij de logopedist vaak centraal in de behandeling. Ook lichte vormen van stotteren kunnen in de praktijk voorkomen.

Wanneer kinderen moeite hebben met het zich goed kunnen uiten met taal (denk aan onvoldoende woordenschat, te korte zinnen, taal onvoldoende begrijpen) of niet verstaanbaar spreken voor hun omgeving, last hebben van afwijkend mondgedrag, lichte stotterklachten vertonen kan de logopedist hulp bieden. Na onderzoek kan vastgesteld worden wat er precies aan de hand is en wordt er in samenwerking met ouders en/of verzorgers een passend behandelplan opgesteld. Er wordt regelmatig overlegd met peuterspeelzaal, school of andere instanties en ouders worden intensief bij de behandeling betrokken om de behandeling zo succesvol mogelijk te laten zijn.

Verloskundigen
Bij de verloskundige kun je terecht voor alle vragen rondom zwanger worden, dit is ons kinderwensspreekuur. In de zwangerschap kun je kiezen voor centering pregnancy (groepsconsulten) of individuele controles. Wij streven naar een optimale voorbereiding op het aanstaande ouderschap. Daarnaast begeleiden we de bevalling en de kraamperiode. Voor extra ondersteuning bij de borstvoeding hebben we 2 lactatiekundigen in de praktijk. Er is geen verwijzing nodig en verloskundige zorg valt binnen het basispakket van de zorgverzekering.

Ergotherapeuten
Als kind kun je problemen hebben met dagelijkse dingen. Aan- en uitkleden, veters strikken, eten en drinken of schrijven gaat lastig. Of met spelen loop je tegen praktische problemen aan. Concentreren kan moeilijk zijn, of de algehele prikkelverwerking verloopt anders dan bij leeftijdsgenoten. Zelfstandig plannen en indelen van schoolwerk of spel is een uitdaging. Een kinderergotherapeut is een gespecialiseerde ergotherapeut die kinderen helpt weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren door stimulering van de motorische ontwikkeling d.m.v. spelletjes en oefeningen. De kinderergotherapeut is er ook voor kinderen met een (meervoudige) handicap.

Tijdens het kennismakingsgesprek met het kind en de ouder(s) en/of verzorger(s), kijkt de kinderergotherapeut samen met u en het kind naar de situatie. Als het nodig is, wordt ook de leerkracht van het kind bij het gesprek betrokken. Wat kan er verbeteren? Zijn er oplossingen in huis of op school? Zijn er aanpassingen nodig of hulpmiddelen in te zetten? Is het mogelijk om andere hulp in te schakelen? De kinderergotherapeut stemt het advies en de behandeling af op de persoonlijke situatie van het kind. Bij de kinderergotherapeut kun je terecht zonder verwijzing van de huisarts of specialist. Dat betekent dat je geen doorverwijzing nodig hebt om een afspraak te maken Als er overleg nodig is, is het mogelijk om na de intake de huisarts of specialist te raadplegen.

Cesartherapeuten
De oefentherapeut Cesar helpt bij problemen op het gebied van houding en beweging. Hierbij kun je denken aan een kromme houding, een hele holle rug of een bochtje in de rug. Ook ziet de cesartherapeut vaak kinderen met nek- en/of schouderklachten of hoofdpijn door een slechte houding bij computer-, tablet- of telefoongebruik. Bij de oefentherapeut Cesar kun je ook terecht voor oefeningen om het  ademhalingspatroon te verbeteren bij bijvoorbeeld astma of hyperventilatie.

Nijkerk Sportief en Gezond
De buurtsportcoaches van Nijkerk Sportief en Gezond stimuleren kinderen en jongeren meer te gaan bewegen en zich aan te sluiten bij het bestaande sportaanbod. Daarnaast richten zij zich op een gezondere leefstijl. Om dit te bereiken worden scholen, sportverenigingen en andere partners ondersteund en geadviseerd in het zelf oppakken van beweeg- en gezondheidsprogramma’s. De buurtsportcoaches inventariseren de verwachtingen en vraag en komen waar nodig en mogelijk met maatwerkoplossingen. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) vormt daarbij de rode lijn.

Thuisbegeleiding (Icare)
Hier kunnen ouders terecht voor praktische begeleiding in de thuissituatie bijvoorbeeld als het gaat om:
● opvoeding
● structuur brengen in huishouding en dagritme
● vervuiling/verwaarlozing
● omgaan met geld

Sinds 2015 vallen alle jeugdzaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betekent allerlei veranderingen die we als zorgverleners met elkaar volgen en bespreken, waarbij we de gemeente ook feedback geven en ondersteunen. De projectgroep samenwerkingsafspraken jeugd bespreekt de lijnen tussen huisarts, jeugdarts, gebiedsteam, scholen en GGZ-aanbieders.