Beleids­plannen

Jaarplan 2024

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Jaarplan 2023

Jaarplan 2023

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Jaarplan 2022

Jaarplan 2022

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Jaarplan 2021

Jaarplan 2021

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Infographic - Jaarplan 2021

Infographic - Jaarplan 2021

Klik op de afbeelding voor meer informatie

Beleidsplan 2018 – 2020

Beleidsplan 2018 – 2020

Klik op de afbeelding voor meer informatie

In onze visie heeft ieder individu recht op de voor hem/haar passende zorg waarbij de eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en eigen regie zoveel als nodig is gestimuleerd en ondersteund worden. Passende zorg is zorg die allereerst aangepast is aan de behoeften en mogelijkheden van de patiënt en die nodig is volgens de medische standaarden. We geven invulling aan onze visie vanuit de volgende 3 pijlers:
1. Persoonsgerichte zorg
2. Preventieve en proactieve zorg
3. Integraal, verankerd in de gemeenschap

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg wil zeggen zorg die allereerst aangepast is aan de behoeften en mogelijkheden van de patiënt en die nodig is volgens de medische standaarden. De mens staat centraal met eigen regie en verantwoordelijkheid en ervaringsdeskundigheid. Samen met de zorgverlener in de rol van co-expert en coach wordt de behandeling en vervolgstappen bepaald (op basis van shared decision making). Ieder mens is uniek en dient ook als individu behandeld te worden. We gaan uit van wat de patiënt nog kan en wil, gaan samen op zoek naar en sluiten aan bij zijn/haar motivatie en behoefte. Gezondheid wordt bepaald door fysieke, psychische, sociale, maatschappelijke en spirituele factoren. Onze focus ligt op de fysieke of psychische ziekte of beperking, maar we bezien dit in het geheel van alle dimensies van gezondheid: lichaamsfuncties, zingeving, meedoen, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. We streven naar herstel en/of het vergroten van welbevinden.

Preventieve en proactieve zorg

Preventieve en proactieve zorg

We richten ons op de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag met nadruk op preventie, waarbij wij de verbindende factor en schakel zijn. We spelen tevens in op populatiegerichte zorg. Daarbij kijken we op populatieniveau in Nijkerk hoe het met de gezondheid gesteld is en richten we ons proactief op hoog risicogroepen. Samen met de patiënt en op basis van shared decision making wordt gekeken welke preventieve maatwerk en interventies mogelijk en nodig zijn.

Integraal, verankerd in de gemeenschap

Integraal, verankerd in de gemeenschap

We zetten in op substitutie en transmurale samenwerking. Verkennen en inzetten van mogelijkheden om waar nodig, incidenteel of structureel, specialistische zorg te integreren in de eerste lijn, om de meer complexe zorg het hoofd te kunnen bieden; “Wat in de eerste lijn valt kan dichtbij en wat in de tweede lijn is moet verder weg.” Het voorkomen van onnodige (en vaak ook dure) 2e lijns behandelingen, terwijl het ook prima in de eerste lijn kan. We zetten in op zinnige en zuinige zorg, dat wil zeggen zorg op de juiste plek, betaalbaar en geen onnodige zorg. Goede samenwerking met wijkverpleging, gebiedsteam en het sociaal domein om te komen tot een wijkgericht zorgaanbod en aanpak, dichtbij en toegankelijk. Samen met de gemeente en welzijnsorganisaties een wijk zorginfrastructuur inrichten en een integrale benadering met alle domeinen, omdat diverse factoren gezondheid bepalen en bevorderen (ook onderwijs en bedrijven/werkgevers). Samenwerkingsafspraken en gezamenlijke programma’s zorgen voor verbinding, zodat er op patiëntniveau korte lijnen zijn als het nodig is.